Všeobecné obchodní a reklamační podmínky

YOURDESIGN s.r.o.

Se sídlem J. z Poděbrad 664/18, Děčín 6
IČ: 05121752
Pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.yourdesigns.cz

1. Všeobecně

I. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti YOURDESIGN s.r.o. se sídlem J. z Poděbrad 664/18, Děčín 6, 40502, identifikační číslo: 05121752, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C 37617 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.yourdesigns.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vznik smluvního vztahu

I. Ceny veškerého zveřejněného zboží jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží do zahraničí bude toto řešeno individuálně.

III. Na základě nezávazné nabídky prodávajícího přes webové rozhraní www.yourdesigns.cz, kde prodávající nabízí k prodeji zboží, učiní kupující elektronickou objednávku, která bude označena dle číselné řady prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

IV. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

V. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o potvrzení objednávky, a to i pouze částečně, vše vzhledem ke skladové dostupnosti či jinému termínu dodání. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsáním částky odpovídající sjednané kupní ceně.

VI. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za akceptaci objednávky se nepovažuje rekapitulace objednávky, která je automaticky generována systémem po odeslání objednávky. Smluvní vztah vzniká doručením e‐mailu prodávajícího o akceptaci objednávky kupujícího kupujícímu.

VII. Za správné potvrzení objednávky se považuje také zaslání proforma faktury (zálohové) nebo prodávajícím podepsané kupní smlouvy. Potvrdí‐li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní‐li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky (dále jen „modifikovaná objednávka“), považuje se tato modifikovaná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, který musí být znovu potvrzen kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením písemného potvrzení modifikované objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu. Za změnu objednávky se však nepovažuje pouhé upřesnění na základě technické specifikace prodávajícího.

VIII. Požadavek ze strany kupujícího na změnu v objednávce musí být písemně doručen prodávajícímu a až po odsouhlasení prodávajícím nabývá modifikovaná objednávka platnosti.

3. Platební podmínky

I. Cenu za zboží i se všemi případnými náklady spojené s dodáním na základě kupní smlouvy hradí kupující dle nabízeného způsobu prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není‐li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

II. Kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen vždy uvádět variabilní symbol platby. Při bezhotovostním styku je závazek (kupní cena) splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

III. Požadavek ze strany kupujícího na změnu v objednávce musí být písemně doručen prodávajícímu a až po odsouhlasení prodávajícím nabývá modifikovaná objednávka platnosti.

4. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

I. Závazná dodací lhůta je uvedená v potvrzení objednávky (kupní smlouvě, proforma faktuře) zaslané prodávajícím kupujícímu. Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení při dodávce materiálu ze strany kupujícího nebo při opožděné zálohové platbě kupujícím. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem. Prodávající si vyhrazuje právo expedovat zboží jinak připravené k expedici do 3 dnů od splnění závazků kupujícího. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které nejsou způsobeny, zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. Ve všech zde uvedených případech je prodávající povinen na výzvu kupujícího vysvětlit důvody prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud prodávající na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

II. Skutečné škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží prodávajícím z důvodu, za nějž prodávající odpovídá, lze uplatnit formou smluvní pokuty vůči prodávajícímu ve výši 0,03 % z kupní hodnoty zboží v prodlení za každý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta představuje paušální náhradu škody způsobené prodlením s dodávkou.

III. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě (objednávka), příp. kdy byl písemně (e‐mailem, SMS) k odběru prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty nepřevzatého zboží uvedené v kupní smlouvě.

IV. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 1500 Kč.

5. Odstoupení od smlouvy

I. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud je součástí kupní smlouvy více položek (zboží), běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě uvedené výše. Pro odstoupení se může využít formulář na www.yourdesigns.cz. Odstoupení se může poslat i na adresu YOURDESIGN, J. z Poděbrad 664/18, Děčín 6, 40502.

II. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší a zboží musí být prodávajícímu neprodleně vráceno zpět a to do 14‐ti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady s navrácením zboží nese kupující a to i případně, že zboží pro svou povahu nemůže být vráceno klasickou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a nejlépe v původním obalu. Ve lhůtě 5‐ti dnů dojde ze strany prodávajícího ke kontrole vráceného zboží.

III. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího do 14‐ti dnů od odstoupení od smlouvy a po převzetí vráceného zboží.

IV. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

V. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny dle objednávky. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na kupujícího při jeho převzetí.

Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto vždy seznámit svého odběratele.

7. Ochrana osobních údajů

I. Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).

II. Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího, které jsou odůvodněny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

8. Závěrečná ustanovení a platnost

I. Objednávkou a jejím potvrzením nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je.

II. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 01.05.2018

Registrovat nového uživatele

Máte již účet?
Přihlaste se místo toho Nebo Resetovat heslo